Vernetiltak ved Østensjøvannet

Illustrasjon: Østensjøvannets vennerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Norsk Ornitologisk Forening, Østensjøvannets Venner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens naturoppsyn og Bymiljøetaten i Oslo kommune har gjennom de siste årene registrert økt forstyrrelse av fuglelivet og mer omfattende slitasje av våtmarksvegetasjonen langs Østensjøvannets bredder.

Østensjøvannets vannfugler får få fristeder når stadig flere fotografer og andre interesserte går ned til vannkanten der de ser fine fotomotiver og kan oppleve fuglelivet på kloss hold. Samtidig går økt ferdsel enkelte steder ut over verneverdig våtmarksvegetasjon. Enkelte tar i liten grad hensyn til oppfordringer om å ikke forstyrre.

For å hindre ytterligere belastning på verneverdig fugleliv og våtmarksvegetasjon ble det derfor i møte i det rådgivende utvalg for Østensjø miljøpark besluttet at det skal settes opp et enkelt gjerde rundt sydlig halvdel av Østensjøvannet, og samtidig gi publikum adgang til vannkanten noen få steder (se kartvedlegg). Markeringsgjerdet er nettopp satt opp langs turveien rundt vannet, slik at man ikke kommer helt ned til Østensjøvannets bredder uten å skritte over gjerdet. På fire utvalgte steder, samt fugleskjulet midt på vestsiden av vannet, er det åpnet for at man kan gå ned til vannkanten for å oppleve fuglelivet og fotografere på kloss hold. Det settes opp skilt for å informere publikum (se skiltvedlegg). Fylkesmannen vurderer samtidig om det skal innføres ferdselsforbud inntil vannet. For å slippe å sette opp markeringsgjerde rundt den nordlige halvdelen av Østensjøvannet er det viktig at man også her holder seg til turveiene.

BioFoto stiller seg bak dagens vernetiltak om å redusere belastningen på naturen ved Østensjøvannet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ikke bevege seg innenfor markeringsgjerdet og for øvrig ta hensyn til fuglelivet generelt. Ikke bare ved Østensjøvannet, men hvor hen i naturen vi ferdes!

Vedlegg: Kart

Vedlegg: Skilt gjerde Østensjøvannet