Foto Per Christian Saebo | BioFoto Sunnmøre og Nordfjord | Lys på min sti

Vedtekter for BioFoto Norge

Vedtekter for BioFoto er vedtatt på landsmøtet på Runde 2. juni 2007 og revidert under landsmøtene på Meløy i 2013, Oppdal i 2014, Lista i 2015, Smøla 2016, og Rosendal 2018.

 1. Formål

BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. Den skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.

 1. Hensynet til naturen

Det er et overordnet prinsipp for BioFoto at hensynet til naturen alltid kommer i første rekke. Forstyrrelser, inngrep eller framferd som er til skade for naturen kan ikke aksepteres.

 1. Digitale kjøreregler

BioFotos medlemmer skal ivareta naturfotografiet og skal derfor vise varsomhet og ansvar ved bildebehandling og måten naturdokumentariske bilder presenteres på.

 1. Medlemskap

Enhver som aksepterer disse vedtektene kan bli medlem av BioFoto. Medlemmene må betale en kontingent fastsatt av landsmøtet.

Medlem som begår vesentlig brudd på disse vedtektene, eller på annen måte opptrer til skade for foreningen eller naturfotografenes omdømme, kan ekskluderes av styret ved enstemmig beslutning.

Medlemmene mottar minst fire nummer i året av magasinet Naturfotografen

 1. Hovedstyret

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Styret innstiller overfor landsmøtet om foreningens regnskap skal føres av økonomiansvarlig eller regnskapsbyrå. Økonomiansvarlig valgt av landsmøtet inngår i styret.

Styremedlemmer velges for to år om gangen.

Arbeidet til leder, sekretær, økonomiansvarlig og webansvarlig godtgjøres etter satser vedtatt av landsmøtet.

Arbeidsfordeling og funksjoner er fastsatt i instruks godkjent av landsmøtet.

 1. Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for den daglige drift av foreningen, og skal påse at den fungerer i samsvar med vedtektene.

Styret forbereder og innkaller til årsmøte, og sender ut årsmelding og regnskap til medlemmene.

Avtaler sluttet av andre enn styret eller den styret eller landsmøtet har gitt fullmakt, anses ikke bindende for foreningen. Alle avtaler skal signeres av BioFotos leder og et styremedlem.

 1. BioFotos årsmøte og landstreff

7.1 Årsmøtet er BioFotos høyeste organ og avholdes en gang årlig i tilknytning til det årlige Landstreffet.

7.2 Møteinnkallelse og alle sakspapirer til årsmøtet gjøres tilgjengelig for lokallagene senest to måneder før møtet slik at lokallagene kan gå gjennom sakene før landstreffet.

7.3  Dagsorden for årsmøtet er:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent, og to til å signere protokollen
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av revidert regnskap
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen
 • Behandling av innkomne forslag
 • Fastsettelse av aktivitetsplan og budsjett for inneværende år

7.4 Årsmøtet velger hovedstyre, revisor og to valgkomité-medlemmer

7.5 Alle medlemmer som har betalt kontingent, har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet.

7.6 Årsmøterepresentasjon fra lokallagene fordeles slik:

 • Alle lokallag har 2 stemmeberettigede.
 • Lokallag over 50 medlemmer får 1 ekstra stemme pr påbegynt 50. medlem.
Antall medlemmer
Antall delegater
0-50
2
51-100
3
101-150
4
151-200
5
201-250
6
251-300
7
301-350
8
351-400
9
401-450
10

 

7.7 Lokallagene oppnevner sine årsmøterepresentanter selv.

7.8 Hovedstyrets medlemmer har bare stemmerett hvis de er valgt som lokallagets representant på årsmøtet.

7.9 Alle vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

7.10 Vedtektsendringer er bare gyldig når minimum 50% av stemmeberettigede er til stede.

7.11 Neste årsmøtearrangør besluttes på landstreffet/årsmøtet.

7.12 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles hvis 1/4 av medlemsmassen krever det, eller styret enstemmig finner det nødvendig.

 1. Lokale avdelinger

Lokale avdelinger kan opprettes når medlems-grunnlaget i et geografisk område gjør det naturlig. Opprettelse av lokale avdelinger krever styrets godkjennelse.

Lokalavdelingenes årsmøte må avholdes senest to måneder før hovedforeningens årsmøte. Årsrapport og årsregnskap sendes sekretæren senest en måned etter årsmøtet i lokalavdelingen. Det skal foreligge egne vedtekter for lokalavdelingene vedtatt av årsmøtet i hovedforeningen. Endringer i disse vedtektene kan gjøres med 2/3 flertall av hovedforeningens årsmøte.

 1. Oppløsning

Foreningen kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst seks måneders mellomrom.

Et lokallag kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall av årsmøtet i hovedforeningen. Ved oppløsning eller nedlegging av et lokallag, skal lokallagets eiendeler, herunder også penger, overføres til BioFoto Norge. Penger og eiendeler skal fryses i to år og stilles til disposisjon for opprettelse av et nytt lokallag i samme region. Hvis nytt lokallag i samme region IKKE er opprettet innen to år, skal pengene og eiendelene disponeres av BioFotos hovedstyre og inngå i BioFotos ordinære budsjett og regnskap.

 1. BioFotos logo

Bruk av foreningens logo er forbeholdt Biofotos medlemmer, eller etter avtale med sentralstyret eller lokallagenes styre.