Vedtekter for lokallagene i BioFoto

Foto © Tommy Andreassen

Vedtekter for lokallagene til BioFoto

Vedtatt på årsmøtet for BioFoto 2020

§ 1 Formål  

Lokallagene drives i samsvar med BioFoto sitt formål. 

§ 2 Gyldighet  

2.1 Disse vedtektene er gyldige for alle lokallag av BioFoto. 

2.2  Vedtekter for BioFoto (hovedforeningen) er overordnet disse lokallagsvedtektene. 

2.3 Hvert enkelt lokallag kan vedta egne lokale regler for drift av lokallaget.  Lokale regler er underordnet lokallagsvedtektene, og må ikke være i strid med disse eller vedtektene for BioFoto (hovedforeningen). 

§ 3 Medlemmer  

3.1 Alle medlemmer av BioFoto kan bli medlem av et lokallag etter eget ønske.  

3.2 Hvert medlem betaler kontingenten direkte til BioFoto.  Lokallagene får tildelt støtte etter regler og satser vedtatt på årsmøtet i BioFoto. 

3.3 Lokalavdelingene kan vedta en lokal kontingent som ikke må overstige 1/3 av hovedkontingenten. Vedtak om dette skjer med 2/3 flertall.  

3.4 Hvert medlem er ansvarlig for å gi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagets sekretær, og til hovedstyret. 
 

§ 4 Aktivitetsår  

4.1 Lokallagets aktivitets- og regnskapsår følger kalenderåret.  

§ 5 Lokallagets årsmøte  

5.1 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år. 

5.2 Dato for årsmøtet gjøres kjent minst 8 uker før møtet. 

5.3 Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, herunder forslag til lokale regler, må sendes til lokallagets styret senest 4 uker før årsmøtet. 

5.4 Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel til medlemmene. Epost kan benyttes. 

5.5 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år. 

5.6 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig. 

5.7 Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har bare de som hadde stemmerett ved siste ordinære årsmøte. 

§ 6 Dagsorden for årsmøtet  

Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal omfatte: 

6.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

6.2 Valg av møteleder, referent, og to til å signere protokollen.  

6.3 Godkjenning av årsmelding 

6.4 Godkjenning av revidert regnskap 

6.5 Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

6.6 Fastsetting av aktivitetsplan og budsjett for inneværende år. 

6.7 Årsmøtet velger:  

a) Styremedlemmer 

b) Revisor 

c) Valgkomité  

§ 7 Styrets sammensetning  

7.1 Lokallagets styre består minst 3 personer. 

§ 8 Valg  

8.1 Valg av styreleder og styremedlemmer skal skje skriftlig hvis minst en person forlanger det.  

8.2 Styremedlemmene velges ved simpelt flertall. 

8.3 Styremedlemmene velges for to år av gangen. 

§ 9 Styrets arbeid  

9.1 Styret skal lede arbeidet i samsvar med lokallagets vedtekter og årsmøtets vedtak. 

9.2 Styreleder innkaller til styremøte når denne finner det nødvendig eller når det forlanges av minst halvparten av de øvrige styremedlemmene. 

9.3 Fra styremøtene føres det protokoll/referat som godkjennes av de møtende. 

9.4 Styret har ansvar for drift og økonomi. 

9.5 Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av bestemte oppgaver.  Styret utarbeider nødvendige instrukser. 

9.6 Styret legger fram årsmelding, revidert regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet. 

9.7 Alle styrereferat lagres elektronisk og gjøres tilgjengelig for kommende styremedlemmeri lokallaget, og hovedstyret. 

9.8 Styret sender årsmelding, regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år til hovedstyret innen 1 måned etter avholdt årsmøte.  

9.9 Styret kan gjøre gyldig vedtak når styreleder og minst halvparten av de andre medlemmene i styret er tilstede. 

9.10 Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning referatført. 

9.11 Forpliktelser som inngås av lokallaget er ikke forpliktende for hovedforeningen, med mindre skriftlig avtale undertegnet av hovedstyrets leder og et styremedlem fra hovedstyret foreligger. 

9.12 Styret skal fremme søknad om støtte til lokallagets delegater som skal delta på årsmøtet. 

9.13 Styret skal søke hovedstyret i BioFoto om støtte til drift av lokallaget, etter gjeldende regler.  Støtte utbetales etter satser bestemt av årsmøtet, evt. av hovedstyret, – hvis de får myndighet til å bestemme det av årsmøtet. 

§ 10 Voldgift  

12.1 Tvilstilfelle angående medlemskap eller tolkning av vedtekter, forelegges BioFotos hovedstyre til avgjørelse. 

§ 11 Vedtektsendringer  

13.1 Forslag til endring av vedtekter kan bare behandles på ordinært årsmøte i BioFoto. Det skal stå i innkallingen hva endringen går ut på. 

13.2 Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

13.3 Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig senest 1. mars hvert år. 

§ 12 Oppløsning  

14.1 Oppløsning av et lokallag beskrives i hovedforeningens vedtekter.