Statutter for æresmedlemskap

Vedtatt 06.06.2015 på årsmøtet på Lista

 

1. Æresmedlem i Biofoto Norge tildeles primært medlemmer som over tid har vist særskilt interesse i, og engasjement for foreningens arbeid.

2. Alle enkeltmedlemmer kan foreslå kandidater til utmerkelsen æresmedlem. Alle forslag skal ha en begrunnelse og sendes skriftlig til BioFotos hovedstyre innen en fastsatt frist før det årlige Landstreffet.

Medlemmer av hovedstyret kan ikke motta utmerkelsen så lenge de sitter i hovedstyret.

3. BioFotos hovedstyre behandler forslagene og utnevner æresmedlem. Forslagene blir ikke offentliggjort. Æresmedlemskap tildeles en gang i året, dersom det er verdige kandidater.

4. Tildelingen skjer på det årlige Landstreffet.

5. Æresmedlemmene får en diplom og livslangt medlemskap i BioFoto.

6. Æresmedlemmer får særskilt invitasjon til landstreffet for utdelingen, og får dekket kostnadene til dette.